Olsztyn

01.01.2021 r.Regulamin


Parkingu Dozorowanego w Olsztynie przy ul. Witosa 25ARegulamin niniejszy określa warunki przechowywania pojazdów oraz obowiązki jej stron. Użytkownik lub właściciel pojazdu /składający/przed uiszczeniem opłaty parkingowej, zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i go zaakceptować,

Uiszczenie opłaty pieniężnej z góry na określony okres rozliczeniowy pozostawienia pojazdu, wynikającej z cennika umieszczonego na parkingu oraz stronie internetowej www.olparking.pl, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

1. Przedmiotem przechowania jest wyłącznie samochód osobowy, dostawczy, pojazd ciężarowy, łódź, przyczepa gastronomiczna, przyczepka samochodowa, przyczepka lub pojazd kamperowy, motocykl jednośladowy oraz rzeczy i urządzenia stanowiące jego wyposażenie fabryczne.

2. Parking jest czynny 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni w roku.

3. Parking jest zamykany na bramę przesuwną z mechanizmem sterującym na pilota, objęty monitoringiem dwóch kamer zapisujących obraz i przechowującym go w pamięci dekodera do 7 dni wstecz.

4. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów:

- przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe;

- zwierzęta, odpady produktów żywieniowych, mięsnych, śmieci.

5. Pojazd może pozostawać na parkingu wyłącznie celem jego parkowania.

6. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej z pojazdu, dokonywania napraw pojazdów, mycia pojazdu itp.

7. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązuje Prawo o Ruchu Drogowym obowiązujące w Polsce.

8. W razie potrzeby ruchem na parkingu kieruje obsługa parkingu.

9. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, dozorca parkingu może uniemożliwić wyjazd z parkingu, poprzez zamknięcie bramy wjazdowej a następnie poinformowanie telefoniczne o tym fakcie policji, oraz głównego dzierżawcy placu.

10. Najemca parkingu nie posiada ubezpieczonego placu parkingowego od kradzieży i zniszczeń pojazdów. Obowiązek ten jest dobrowolnym prawem każdego z wjeżdżających na parking dozorowany właściciela pojazdu indywidualnie.

11. Pojazd należy zaparkować na parkingu wyłącznie w miejscu wskazanym przez jego pracownika.

12. Właściciel pojazdu lub osoba go oddająca ma obowiązek okazać dozorcy parkingu dowód osobisty na którego podstawie dozorca wpisuje w książce parkingu datę i godzinę przyjęcia pojazdu, markę i pojazd, czasookres pozostawienia pojazdu, na życzenie klienta cechy szczególne wyposażenia pojazdu, wszystkie uszkodzenia pojazdu jak również jego braki w osprzęcie zewnętrznym.

13. Pojazd pozostawiony na parkingu przez składającego powinien być przez niego skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się /staczaniem się/. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni użytkownik pojazdu, także w stosunku do osób trzecich.

14. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez osobę składającą -właściciela pojazdu na parking oraz odmowy okazania dokumentu przez osobę wskazaną przez właściciela do jego odbioru pracownik parkingu ma prawo uniemożliwić wjazd lub wyjazd przedmiotowego pojazdu z parkingu poprzez zamknięcie parkingu i powiadomienia dzierżawcy placu lub policji.

15. Jeżeli składający pojazd nie uiści przechowawcy /dzierżawcy placu/ opłaty parkingowej przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, obsługa ma prawo zawiadomić policję w celu skontaktowania się z właścicielem pojazdu. Jeżeli ów próba nie przyniesie żądanych efektów pojazd zostanie usunięty z parkingu na koszt właściciela pojazdu lub osoby upoważnionej przez właściciela do jego pozostawienia.

16. Właściciel lub użytkownik pojazdu nie powinien pozostawać na parkingu po wykonaniu czynności związanych z zaparkowaniem pojazdu.

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Parkingu zastosowania mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Kontakt do przechowawcy /dzierżawcy placu/

Grzegorz Dymerski

Tel. 501 599 089Copyright © 2014 - 2023. All Rights Reserved